6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında iletişim ve/veya eğitim başvuru formumuz vasıtasıyla elde edilen kişisel verilerinize ilişkin; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz ile haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

Veri Sorumlusu: Alacaatlı Mah. Şehit Hayrettin Eren Cd. 10/20 No: 87 Çankaya Ankara adresinde bulunan Esentia Akademi / Umut Esen Eğitim Danışmanlık

Öncelikle belirtmemiz gerekir ki, kişisel verileriniz, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte, doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ad soyad, telefon, posta adresi, e posta adresi, eğitim geçmişi gibi veriler, sizlere hizmet sunabilmek, eğitime kaydolmayı sağlamak, eğitim sonrası sertifika basımında kullanmak, üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile sözleşmenin kurulması ve ifasını sağlamak amacıyla ve aynı zamanda ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında ve ilgili mevzuatta belirlenen süreler boyunca tarafımızca kaydedilebilir, muhafaza altına alınabilir, kullanılabilir ve sair suretlerde işlenebilir. Güvenlik nedeniyle eğitim ücretinin ödenmesi için kullanılan kredi kartı numaraları ile kart kimlik doğrulama verileri gibi veriler ise hiçbir şekilde tarafımızca toplanmamakta ve işlenmemektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11nci maddesi gereğince, Tarafımıza başvurarak,

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.

Söz konusu haklarınızı, kullanımınıza dair beyanınız, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile beraber noter aracılığı ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla veyahut elden teslim etmek suretiyle Maslak Mah. Bilim Sok. No:5 Kat:13 Sarıyer/İstanbul adresine ıslak imzalı olarak veya info@esentiaacademy.com kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak iletebilmeniz mümkündür.

Bu kapsamda yapmış olduğunuz başvuruların en kısa süre içerisinde ve en geç otuz gün içerisinde işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplandırılacağını taahhüt ediyoruz.

Sohbet
Yardım
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?