MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme“), Alıcı ve Satıcı arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur. Alıcı ve Satıcı, Sözleşme kapsamında birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

 1. TANIMLAR

Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

 

Alıcı/Kursiyer:Bir Mal veya Hizmet’i ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek kişiyi,
Banka:5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca kurulan lisanslı kuruluşları,
Hizmet

 

:Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen Ürün sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
Kanun:6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
Yönetmelik:Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
Ön Bilgilendirme Formu:Sözleşme kurulmadan ya da buna karşılık herhangi bir teklif Alıcı tarafından kabul edilmeden önce Alıcı’yı Yönetmelik’te belirtilen asgari hususlar konusunda bilgilendirmek için hazırlanan formu,
Site:Satıcı’ya ait www.esentiaacademy.com adlı internet sitesini,
Satıcı:Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal-hizmet sunan veya mal-hizmet sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
Sözleşme:Satıcı ve Alıcı arasında akdedilen Sözleşme’yi,
Ürün:Alışverişe konu olan elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri eğitim hizmetini ve gayri maddi malları,
 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

Sözleşme’nin konusu Alıcı’nın, Sitede, Ürün/Hizmet’in satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, veya diğer uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla satın alma talebinde bulunduğu işbu Sözleşme’de nitelikleri ve ücreti belirtilen Satıcı tarafından yerine getirilecek uzaktan eğitim hizmeti ile ilgili olarak 6502 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi olup Taraflar, Sözleşme tahtında Kanun ve Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

 

 

4.ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

Alıcı, siparişin oluşturması ve Sözleşme’nin kurulmasından önce, gerek Sitenin ilgili sayfaları ve kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamalar, gerek Sözleşme, gerek Ön Bilgilendirme Formu gerekse de sair şekillerde, aşağıda yer verilenler de dahil olmak üzere Sözleşme’nin akdi ve uygulaması ile ilgili tüm hususlar hakkında doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirildiğini ve bunları okuyup anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. a) Ürün/Hizmet’in temel nitelikleri,
 2. b)Satıcı’nın adı veya unvanı, MERSİS numarası veya vergi kimlik numarası ve iletişim bilgileri ile diğer tanıtıcı bilgileri,
 3. c)Ürün/Hizmet’in Siteden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,

e)Satıcı tarafından uygulanan Alıcı bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve elektronik iletişim kuralları ile Alıcı’nın bu hususlarda Satıcı’ya verdiği izinlerin kapsamı, Alıcı’nın kanuni hakları, Satıcı’nın hakları ve Taraflar’ın haklarını kullanım usulleri,

 1. f)Ürün/Hizmet için Satıcı tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
 2. g)Ürün/Hizmet için kabul edilen ödeme yöntem-araçları, Ürün/Hizmet’in vergiler dahil toplam satış fiyatı,
 3. h)Ürün/Hizmet’in Alıcı’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslimat-kargo masrafları gibi ek masraflar hakkında bilgiler,
 4. i)Ürün/Hizmet ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ve süresi ile Sözleşme’nin ifasına ilişkin diğer bilgiler ve Taraflar’ın bu hususlardaki sorumlulukları,
 5. j)Alıcı’nın cayma hakkını kullanamadığı durumlarda bu haktan faydalanamayacağına veya hakkın süresinde kullanılmaması da dahil olmak üzere hangi koşullarda bu hakkı kaybedeceğine ilişkin bilgi,
 6. k)Alıcı’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulüne ilişkin bilgi ve tüm mali hususlar (iade yöntemi ile masrafı, Sözleşme konusu bedelin iadesi),
 7. l)Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri,
 8. m)Satıcı’nın talebi üzerine, varsa tüketici tarafından ödenmesi veya sağlanması gereken depozitolar ya da diğer mali teminatlar ve bunlara ilişkin şartlar,
 9. n)Varsa dijital içeriklerin işlevselliğini etkileyebilecek teknik koruma önlemleri,
 10. o)Alıcı’nın Sitede dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detayları,
 11. p)Satıcı’nın bildiği ya da makul olarak bilmesinin beklendiği, dijital içeriğin hangi donanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin bilgi,
 12. q)Mahiyetine göre Sözleşme’de yer alan diğer tüm satış şartları ile Sözleşme Alıcı tarafından Sitede onaylanarak kurulduktan sonra Sözleşme’nin Alıcı’nın talebi halinde Alıcı’ya elektronik posta ile gönderileceği ve Alıcı tarafından Sözleşme’ye üyelik hesabından erişilebileceğine ilişkin bilgi,
 13. r)Uyuşmazlık hallerinde Alıcı’nın, başvurularını sözleşmede yetkili kılınan yer Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceğine ilişkin bilgi.

 

 1. ALICI, SATICI VE FATURA BİLGİLERİ

ALICI BİLGİLERİ

Teslim Edilecek Kişi:
Teslimat Adresi:
Telefon:
Faks:
E-posta/Kullanıcı Adı:

SATICI BİLGİLERİ

Satıcı Unvanı:Umut Esen
Satıcı Adresi:Alacaatlı Mah. Şehit Hayrettin Eren Cad. 10/20 Daire:87 Çankaya Ankara
Satıcı Mersis Numarası:
Satıcı Vergi Kimlik Numarası:3780284241
Satıcı Telefonu:+90 (212) 807 08 92
Satıcı Faks Numarası:
Satıcı Şikâyet/Öneri Kanalları:info@esentiaacademy.com

FATURA BİLGİLERİ

Ticari Unvanı / Adı ve Soyadı:
Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik Numarası:
Adres:
Telefon:
Faks:
E-posta/Kullanıcı Adı:
Fatura Teslim:Fatura sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte ve/veya e-fatura yöntemiyle elektronik posta adresine teslim edilecektir.
 1. ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ

6.1. Eğitimin temel özellikleri (eğitmeni, türü, ders sayısı, toplam ders saati, ders tarihi, fiyatı) Sitede yer almakta olup Site üzerinden detaylı şekilde incelenebilecektir.

6.2. Eğitim karşılığında ödenecek tüm tutarlar (tüm vergiler dahil satış fiyatı, kargo bedeli, taksit farkı tutarı, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Eğitimin AçıklamasıDers Sayısı 

Toplam Ders Saati

Peşin FiyatıAra Toplam (KDV Dahil)
Toplam
Kursiyer Adresi:
Kursiyerin Adı Soyadı:
Fatura Adresi:
Sipariş Tarihi:
Teslim Şekli:Elektronik ortamda ifa edilen hizmet
Teslimat Süresi*:İşbu sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda kabul edildiği tarihte hizmete ilişkin ücretin ifası gerçekleştiği takdirde kurulur ve Eğitimin tamamlanması ile kendiliğinden sona erer.

*Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan istisnalar saklıdır.

 1. GENEL HÜKÜMLER

7.1. Satıcı, Hizmeti eksiksiz, sitede belirtilen niteliklere uygun ve varsa ders materyalleri ile mevzuat gereği teslim etmesi gereken sair bilgi ve belgeler ile yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.2. Satıcı, verilen Hizmete ilişkin olarak video, kitap vb. tüm ders materyalleri ile eğitim programı sonunda kursiyerin hak kazanmasıyla verilecek olan sertifikayı dijital ortamda Alıcı’ya iletecek olup söz konusu belgelerin fiziki gönderimi yapılmayacaktır.

 

7.3. Sözleşmeye konu eğitim ve/veya eğitim paketleri Satıcı tarafından belirlenecek olan Zoom vb. iletişim programları aracılığıyla verilecektir.

 

7.4. Alıcı veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin teslim anında adreste bulunmaması durumunda Alıcı’nın Ürün/Hizmet’i geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden Satıcı sorumlu değildir.

 

7.5. Satıcı, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı Site üzerinden bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle muadil bir Ürün/Hizmet tedarik edebilecektir.

 

7.6. Ürün/Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı’nın bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya yazılı olarak veya veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (ondört) gün içinde iade etmesi zorunludur.

 

7.7. Alıcı, Sözleşme konusu bedeli ödemekle yükümlü olup, işbu sözleşmenin dijital kabulü ile ücret ödemesinin ifası ile sözleşme yürürlüğe girecek ve hüküm ifade edecektir. Herhangi bir nedenle Sözleşme konusu bedelin ödenmemesinin ve/veya Banka kayıtlarında iptal edilmesi gibi durumlarda işbu sözleşme kurulmamış sayılacaktır.

 

7.8. Alıcı tüketici sıfatıyla talep, şikayet ve önerilerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerini kullanmak suretiyle ve/veya Sitenin sağladığı kanallarla 0212 963 04 29 telefon numarası üzerinden ve ulaştırabilecektir.

 

 1. ÖZEL HÜKÜMLER

8.1. ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) akreditasyonuna sahip Satıcı tarafından Alıcı’ya süre, içerik ve kapsamı www.esentiaacademy.com üzerinden ilan edilmiş olan ICF onaylı profesyonel koçluk sertifika programı hizmeti (kısaca “Eğitim” olarak anılabilecektir) sunulacaktır.

8.2. Eğitimlerin tamamı internet üzerinden online (çevrimiçi) olarak, Satıcı tarafından belirlenecek olan Zoom vb. görüntülü iletişim programlarıyla verilecektir.

8.3. Eğitimler grup şeklinde verilecektir.

8.4. www.esentiaacademy.com web sitesinde yer alan Sözleşme konusu Eğitim’in şart ve koşulları ile ilgili açıklamalar, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası sayılır.

8.5. Eğitim tarihi, www.esentiaacademy.com web sitesinde yayınlandığı gibi olup Esentia Akademi’nin ve ICF’in her zaman yayınlanan Eğitim’in tarihlerini, zamanını, eğitmenlerini, süresini, eğitim yöntemini değiştirme ve erteleme hakkı vardır. Duyurulan ders ve programların toplam saat sayısı, ICF tarafından onaylanan kredi değerini ifade eder ve canlı ders saatleri ile kursiyerin ders dışında asenkron olarak yapması öngörülen bireysel portfolyo çalışmalarının toplamına denk gelmektedir.

8.6. İşbu Sözleşme’nin düzenlenme amacına konu Eğitim’in ücreti www.esentiaacademy.com sitesinde belirtildiği gibidir.

8.7. Kesin kayıt ile derslere katılma ancak ödemenin tamamı tahsil edildikten sonra gerçekleşir. Alıcı, ödemenin tamamını gerçekleştirmedikçe, Satıcı’nın eğitim yükümlülüğü doğmayacaktır.

8.8. Eğitim sırasında kullanılacak olan tüm ders materyalleri, ders kitapları, sesli ve görüntülü içerikler ile eğitim sonunda verilecek sertifika yalnızca internet üzerinden gönderilir veya erişime açılır. Bunların basılı olarak talep edilmesi ve talebin Satıcı tarafından uygun görülmesi halinde, her materyal ek ücrete tabiidir ve kargo ücreti de Alıcı tarafından ödenir.

8.9. Alıcı’nın vereceği siparişlerde kurumsal fatura seçeneğini seçmesi durumunda Satıcı, Alıcı tarafından Platform üzerinden bildirilecek vergi kimlik numarası ve vergi dairesi bilgilerini kullanarak kurumsal fatura düzenleyecektir. Faturada yer alması gereken bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz girilmesi tamamen Alıcı’nın sorumluluğunda olup, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat Alıcı sorumludur.

 

8.10. Kursiyer, Eğitim tarihinden 1 gün öncesine kadar haber vermek koşuluyla eğitim hakkını başka döneme, başka eğitime veya bir başka kişiye devredebilir. Ancak eğitimlere kabul telefon mülakatı ile olduğundan hak devredilecek kişinin Esentia Akademi tarafından devir öncesinde onaylanması gerekmektedir. Kursiyerin devredeceği eğitim ücretinin fiyatı arttığı durumlarda, aradaki fiyat farkını ödeyerek yeni eğitime katılabilir.

8.11. Eğitim’in bir kısmına (örneğin bir modüle veya bir güne) geçerli bir mazeretle katılamayan kursiyer, aynı eğitimin açılacak yeni programlardaki kaçırdığı modüle misafir öğrenci olarak katılabilir. Ancak açılacak yeni eğitimin ücreti, kursiyerin satın almış olduğu eğitimin ücretine oranla zamlanmış ise kursiyerin yeni modüle katılması için aradaki fiyat farkını Satıcı’ya ödemesi gerekmektedir.

8.12. Eğitim’in ses veya görüntüsünün kaydedilmesi, diğer kursiyerlerin kişisel bilgi ve görüntülerinin kaydedilmesi ve paylaşılması; eğitimlerin ve erişime açılacak video, kitap vb. materyallerin kopyalanması, üçüncü kişilerle paylaşılması, taklit edilmesi, yayımlanması ve ticari amaçlar için kullanılması kesinlikle yasaktır. Eğitim ve materyallere ilişkin her türlü telif hakkı ICF ve Esentia Akademi’ye aittir.

8.13. Eğitim ücretinin ödenmiş olması, Eğitim sonunda verilecek ICF onaylı sertifikalara edinim hakkını garantilemez.

 1. a) İlgili sertifikaları hak edebilmek için:

I- Canlı derslerin tamamına katılmak

II- Kapsamı ve içeriği rehber kılavuzda ve kurum web sayfasında belirtilen portfolyo çalışmalarını eksiksiz ve başarıyla tamamlamak

III- Kapsamı ve içeriği rehber kılavuzda ve kurum web sayfasında koçluk seansı mezuniyet ses kaydını ulaştırmak ve başarılı bulunmak gerekmektedir.

 1. b) II ve III maddelerin teslim ve onay süresiyle ilgili süreç eğitimin ilk dersiyle başlar ve son ders tarihinden 1 yıl sonrasına kadar devam eder. Eğitimin son ders tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde II ve III maddedeki çalışmalarını teslim etmeyen ve/veya başarılı bulunmayan kursiyerler mezuniyet hakkını kaybeder.

 

 1. c) İlgili süre içinde çalışmalarını gönderen Kursiyer’in çalışmalarının başarılı bulunmaması durumunda belirtilen süre içinde onay için yeni çalışmalar gönderme hakkı vardır.

 

8.14. Derslerde kaba, küfürlü, ırkçı veya kişisel hakları veya ticari itibarı zedeleyici söz veya davranışlarda bulunan; kurallara uymama konusunda ısrar ederek dersin akışını ve işleyişini sabote eden Kursiyer, eğitmen tarafından ilgili dersten ve/veya eğitim programından Eğitim için ödenen bedel iade edilmeksizin çıkarılabilir.

8.15. Sosyal medya ve tüm iletişim kanallarında kurum, eğitmen ve diğer kursiyerlere yönelik kaba, küfürlü, ırkçı veya kişisel hakları veya ticari itibarı zedeleyici söz veya davranışlarda bulunan Kursiyer, Eğitim için ödenen bedel iade edilmeksizin eğitim programından çıkarılır.

 

 1. CAYMA HAKKI

9.1. Ürün teslimi ile Hizmet ifasının birlikte olduğu durumlarda, Ürün teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

 

9.2. İşbu sözleşme Esentia Akademi bünyesinde ve elektronik ortamlardan sağlanacak olan eğitime ilişkin olduğundan elektronik ortamda ifa edilen hizmetler dahilindedir.

 

9.3. Sözleşme konusu eğitim hizmeti Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin ‘’ğ’’ bendi ‘’Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.’’ Bakımından tüketicinin “cayma hakkı bulunmadığını” düzenlemektedir. Bu sebeple Eğitim Alan Kurum tarafından verilen hizmet ve ürünlerin Bahse konu Yönetmeliğin 15/ğ maddesi kapsamında olduğunu ve bu sebeple cayma hakkı bulunmadığını peşinen kabul ve beyan eder.

9.4Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a)Eğitim’in başlangıç tarihine 30 gün kalana kadar (30.gün hariç) gerçekleştiyse yapılan ödemenin %90’ı;

 1. b) Cayma, eğitime 30 ila 10 gün kalana kadar (10.gün hariç) gerçekleştiyse, yapılan ödemenin %75’i iade edilir.
 2. c) Son 10 gün içinde yapılan caymalarda ve değişikliklerde hiçbir şekilde ödemenin iadesi yapılmaz.

9.5. Cayma hakkı bildiriminin ve Sözleşme’ye ilişkin diğer bildirimlerin mevzuata uygun ve süresi içerisinde Sitede belirtilen kanallardan ve/veya Satıcı’ya ait iletişim kanallarından yapılması şarttır. Cayma bildiriminin yapılacağı iletişim kanallarına www.esentiaacademy.com sitesinden ulaşılabilmektedir.

 

9.6. Alıcının talebi halinde basılı şekilde gönderilen ders materyallerini iade kargo bedeli Alıcı’ya aittir. İade için Alıcı’nın bulunduğu yerde Satıcı’nın Kargo Şirketi şubesi bulunmaması halinde, Alıcı Ürün’ü herhangi bir Kargo Şirketi’yle gönderebilecektir. Bu halde iade kargo bedeli ve Ürün’ün kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

 

9.7. Alıcı cayma hakkını işbu maddede belirtilen süre ve usuller dahilinde kullanacak olup aksi halde cayma hakkını kaybedecektir.

 1. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAĞI HALLER

10.1. Alıcı aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,
 2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,
 3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 4. d)Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 5. e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,

f)Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,

g)Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,

h)Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler,

 1. i)Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile Alıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler,
 2. j)Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

cayma hakkı kullanılamayacaktır.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

11.1. Sözleşme’nin uygulanmasında, Bakanlık’ça ilan edilen değerlere uygun olarak Ankara Adliyesi yargı çevresindeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 1. BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

12.1. Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır.

12.2. Alıcı, Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın ticari defter, bilgisayar, kayıt ve diğer belgelerinin bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. YÜRÜRLÜK

13.1. 13 (on üç) maddeden ibaret Sözleşme, Taraflar’ca okunarak, işlem tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşme’nin bir nüshası Alıcı’nın üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca elektronik posta ile de gönderilebilecektir.

 

Esentia Akademi

 

Sohbet
Yardım
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?